Stichting Uitgeverij Rhemaprint

de Bergrede
door J.E. van den Brink

 
vorige pagina inhoud volgende pagina

INHOUD


 
 

 1. ZALIGSPREKINGEN (Mattheüs 5:1-12)
  Introductie (5:1,2)
  Nederigheid (5:3)
  De zuchtende schepping (5:4)
  De zachtmoedigen (5:5)
  Geestelijke behoeftigen (5:6)
  De barmhartigen (5:7)
  Innerlijke zuiverheid (5:8)
  De vredemakers (5:9)
  Vergelding voor het lijden (5:10-12)
 2. EEN NIEUWE SCHEPPING EN HET EINDE DER WET (Mattheüs 5:13-20)
  Onbewuste beïnvloeding (5:13)
  De discipel is een voorbeeld (5:14-16)
  De vervulling van de wet (5:17-18)
  De wet is geestelijk (5:19-20)
 3. WETTEN VAN HET KONKINKRIJK DER HEMELEN (Mattheüs 5:21-32)
  Zelfbeheersing (5:21,22)
  Verzoeningsgezindheid (5:23-26)
  Reinheid in levensuitingen (5:27-30)
  Heiligheid van het huwelijk (5:31,32)
 4. HEMELSE RECHTSORDE (Mattheüs 5:33-48)
  Voorzichtigheid in woorden (5:33-37)
  Het scheiden van mens en macht (5:38-42)
  Volmaakte liefde (5:43-48)
 5. BEZIG ZIJN IN DE ONZIENLIJKE WERELD (Mattheüs 6:1-8)
  Het doen van goede werken (6:1-4:)
  De wijze van bidden (6:5-8)
 6. HET 'ONZE VADER' (Mattheüs 6:9-15)
  Het heiligen van Gods naam (6:9)
  De komst van het koninkrijk (6:10a)
  De wil van God (6:10b)
  Zorg voor het natuurlijke bestaan (6:11)
  Gelijk ook wij vergeven (6:12)
  Overwinning in de verzoeking (6:13-15)
 7. AARDS OF HEMELSGEZIND? (Mattheüs 6:16-34)
  Over het vasten (6:16-18)
  Hemelse inverstering (6:19-21)
  Geen innerlijke verdeeldheid (6:22-24)
  Vertrouw volkomen op God (6:25-32)
  Gods koninkrijk het allervoornaamste (6:33,34)
 8. EEN WANDEL IN DE HEMEL (Mattheüs 7:1-12)
  Menslievendheid (7:1-5)
  Het goede beheer over de waarheid (7:6)
  Goddelijke vrijgevigheid (7:7-11)
  De gouden regel (7:12)
 9. VOORWAARDEN OM HET KONINKRIJK BINNEN TE GAAN (Mattheüs 7:13-27)
  De twee wegen (7:13,14)
  Vrucht, toetssteen van het leven (7:15-20)
  Gehoorzaamheid vereist (7:21-23)
  Wijs of dwaas? (7:24-27)

 

kolofon 


HTML 4.0

de Bergrede
Uw koninkrijk kome
door J.E. van den Brink
Eerste druk 1988
300 pagina's

CIP-Gegevens Koninklijke bibliotheek, Den Haag
Brink, J.E. van den
de Bergrede/J.E. van den Brink-
Gorinchem: Kracht van Omhoog.
ISBN 90-6261-512-0
SISO 227.4
UDC 226.07
Trefw.: bergrede

Een uitgave van Stichting Uitgeverij Rhemaprint
Internet: http://www.rhemaprint.nl/
E-mail: redaktie@rhemaprint.nl
Postadres: Postbus 84 4200AB Gorinchem

 
vorige pagina terug volgende pagina