Start Nieuws Help Rhemaprint logo
Interactie Stichting
Bestellen
 
 > Op hoger grond
 > Op hoger grond 2
 > Op hoger grond 3
 > Op hoger grond 4
 > Israël zonder God volk van God?
 > Gebondenheid en vrijheid
 > De vrouw in de gemeente
 > Een dubbel deel
 > Het woord Gods in de drie-eenheid
 > De waarheid over God
 > De sleutels van het koninkrijk
 > De wet van de Geest

 >Commentaren
 >Basisstudies
 >Andere uitgaven


Brochures

 

Op hoger grond

J.E. van den Brink
47 pagina’s
  Artikelen die eerder verschenen in het tijdschrift 'Kracht van Omhoog':
 • waarheid en eenheid
 • groei
 • wilt gij volmaakt worden?
 • extreem pinksteren
 • herbouw van de tempel
 • hebt gij nooit gelezen?
 • reinheid en mode
 • wat is profetie?
 • medearbeiders Gods
 • klaar voor Kanaän
 • waarom schreeuwde de kleine?
 • kom, Here Jezus!
 • discipelen


downloaden
(500Kb)

 
 

Op hoger grond 2

J.E. van den Brink
47 pagina’s
  Artikelen die eerder verschenen in het tijdschrift 'Kracht van Omhoog':
 • een andere Jezus
 • de kostelijke vrucht
 • gevaar na 70 jaar
 • de volheid des tijds
 • de bezetter verdreven
 • lezen wat er staat
 • pinksteren nu
 • volle evangelie en wereldgebeuren
 • de drie hemelen
 • het groene gras aangestoken
 • zalig de zachtmoedigen
 • erfenis en erfgenaam
 • ontwaak, gij die slaapt


downloaden
(389Kb)

 
 

Op hoger grond 3

J.E. van den Brink
47 pagina’s
  Artikelen die eerder verschenen in het tijdschrift 'Kracht van Omhoog':
 • triomf van het woord
 • niet verontrust
 • alles is het uwe
 • goddelijke liefde
 • zalig die treuren
 • demonen met tijdsbegrip
 • een klein of een groot beginsel?
 • pastoraal afschuifsysteem
 • rebellerende jeugd en het volle evangelie
 • de band met het voorgeslacht
 • het proces


downloaden
(375Kb)

 
 

Op hoger grond 4

J.E. van den Brink
47 pagina’s
  Artikelen die eerder verschenen in het tijdschrift 'Kracht van Omhoog':
 • het doel van God en de weg van Jezus
 • gedachten Gods
 • de troon van David
 • het evangelie als amusement
 • de doop met vuur
 • de eerstgeborene
 • geest van ergernis
 • zalig de armen van geest
 • de tragiek van de terugkeer
 • dood en leven


downloaden
(434Kb)

 
 

ISRAËL zonder Christus volk van God?

J.E. van den Brink
12 pagina’s
  De auteur belicht in deze korte brochure zijn visie op de leer van het geestelijke Israël. In Christus worden heidenen en joden tot één volk van God samengevoegd. De symbolen van het oude verbond, zoals de besnijdenis en de sabbat, krijgen in het nieuwe verbond een geestelijke betekenis.


downloaden
(59Kb)

 
 

Gebondenheid en vrijheid

J.E. van den Brink
22 pagina’s
  Om te overwinnen over de zonde is kennis van de onzienlijke wereld nodig. De bewerkers van het kwade zijn de machten der duisteris. Gebondenheid betekent dat iemand dingen moet doen die hij niet wil. We strijden niet tegen vlees en bloed, dus ook niet tegen onszelf. De oorsprong van het kwade ligt in de geestelijke wereld. Vanuit dit inzicht ligt bevrijding binnen handbereik!


downloaden
(68Kb)

 
 

De vrouw in de gemeente

J.E. van den Brink
31 pagina’s
  In het Koninkrijk der hemelen is er geen onderscheid tussen man en vrouw. Paulus predikte de geestelijke emancipatie van de vrouw. In de gemeente hebben man en vrouw gelijke rechten. Er is daarom geen principiëel bezwaar tegen het bekleden van een ambt door een vrouw.
De bijbelteksten die het tegendeel lijken te suggereren worden door de auteur in hun context geplaatst en uitgelegd. Ook de betekenis van de kledingsvoorschriften en de hoofdbedekking van de vrouw komt aan de orde.


downloaden
(105Kb)

 
 

Een dubbel deel

J.E. van den Brink
19 pagina’s
  Aan de hand van Jesaja 40:1-11 schetst de auteur de kern van het volle evangelie


downloaden
(124Kb)

 
 

Het Woord Gods in de drie-eenheid

J.E. van den Brink
18 pagina’s
  Deze brochure behandelt het moeilijke thema van de pré-existentie van Jezus en zijn rol in de Drie-eenheid. Vóór de schepping der wereld was de Logos, het scheppende Woord van God, aanwezig bij God. Het Woord werd mens in de persoon van Jezus. Vader, Zoon en Heilige Geest functioneren als een eenheid.
Enkele teksten die de pré-existentie van Jezus suggereren worden besproken. Als Zoon van God is Jezus ook de eersteling van de nieuwe schepping.


downloaden
(82Kb)

 
 

De waarheid over God

J.E. van den Brink
18 pagina’s
  In deze brochure verdedigt de auteur de gedachte dat God volmaakt goed is. De grote leugen van de duivel is dat God zowel het goede als het kwade bewerkstelligt. Vooral in het oude verbond was het geheim van de wetteloosheid nog onbekend. Met Jezus kwam echter de waarheid over God aan het licht, namelijk dat God alleen het goede denkt en doet.


downloaden
(101Kb)

 
 

De sleutels van het Koninkrijk der hemelen

J.E. van den Brink
  Deze brochure verscheen niet eerder in het nederlands. Het is een vertaling (door C. du Fossé) van de brochure 'The keys of the kingdom of heaven'. Dit was een studie van broeder van den Brink naar aanleiding van Mattheüs 16:16-19. Na de bespreking van de discussie over Jezus' identiteit komen de sleutels aan de orde die nodig zijn om inzicht te krijgen in het Koninkrijk der hemelen. De belangrijkste zijn: 1)God is goed; 2)de duivel is slecht; en 3)Christus is Heer. Verder wordt aandacht besteed aan de begrippen 'binden' en 'ontbinden' waar Jezus over spreekt.


downloaden
(85Kb)

 
 

De wet van de Geest

J.E. van den Brink
  Ook dit is een vertaling (door C. du Fossé) van een engelstalige brochure, een studie naar aanleiding van Romeinen 8:2. Er bestaan twee koninkrijken in de geestelijke wereld, ieder met zijn eigen wetten. De wet der zonde en des doods staat tegenover de wet van rechtvaardigheid en leven. Door die laatste wet kan de mens bevrijdt worden van de machten die hem belagen.


downloaden
(45Kb)

 
 

 

Start   Interactie   Bestellen   Nieuws   Stichting   Help
© 2001, Rhemaprint