Start Nieuws Help Rhemaprint logo
Interactie Stichting
Bestellen
  >Het Geestelijk Israel
 >Het Paradijs
 >De betekenis van de doop
 >Erfzonde
 >Het fundament van het geloof
 >Tongentaal
 >De volheid van de Geest

 >Bijbelcommentaren
 >Basisstudies
 >Brochures


Andere uitgaven

HET GEESTELIJKE ISRAEL

J.E. van den Brink
93 pagina's
ISBN-13 978-90-6261-545-2

online lezen

Velen geloven dat God speciaal de Joden liefheeft en dat Hij alleen met dit volk bijzondere plannen heeft. In de (politieke) strijd tussen Joden en Arabieren stelt men zich pro -Joods en anti- Arabisch op. Door intensieve bijbelstudie ontdekte de schrijver echter dat God zijn plannen heeft met het geestelijke Israël. Hij begint met het behandelen van Jesaja 54 en Zacharia 13:7-14:7. De keuze van deze twee bijbelgedeelten is niet willekeurig. Zij is een antwoord op de uitdaging die de schrijver werd gesteld, waarbij beweerd werd dat deze profetieën niet vervuld zouden kunnen worden in de geestelijke wereld. Daarna volgt nog een beschouwing over: letterlijk of figuurlijk en natuurlijk of geestelijk met als slot enkele opmerkingen over het natuurlijke of ongeestelijke Israël.


downloaden

bestellen
€ 10,00

 

HET PARADIJS
Schaduw en werkelijkheid

J.E. van den Brink
175 pagina's
ISBN 90-6261-502-3

online lezen

Dit boekje over het paradijs, in zijn schaduw en werkelijkheid, is opnieuw een poging om de gedachten van God, in verband met zijn eeuwig Koninkrijk aan de heilsverwachtende christen, over te brengen. Weidse perspectieven, die niet alleen inzicht schenken in wat nabij is, maar die ook licht werpen op de gebeurtenissen van nog ver verwijderde tijdsbedelingen. Een van de manieren om ons innerlijk oog voor de onzienlijke realiteiten van het Koninkrijk der hemelen te openen, is het gebruik van beelden. In dit boekje hebben we te maken met een grandioze uitbeel-ding van onzienlijke werkelijkheden zowel in Genesis als in Openbaring. Het paradijsverhaal kan alleen volkomen begrepen worden vanuit een hemels abstract denken. Dit boekje wil er aan meewerken, dat ook ónze gedachten verplaatst worden naar het eeuwige en onveranderlijke Koninkrijk Gods.


downloaden

bestellen
€ 3,00

 

De betekenis van DE DOOP

J.E. van den Brink
100 pagina's
ISBN-10 90-6261-501-5
ISBN-13 978-90-6261-501-8

online lezen

Veel christenen laten hun pasgeborenen besprengen. Wie echter inzicht krijgt in de werkelijke opdracht van de Heer en de wezenlijke betekenis van de doop, zal inzien, dat niet de kleine kinderen, maar juist degenen die zelf kunnen beslissen, zich moeten laten dopen. Zo spreekt 'De betekenis van de doop' over: De doop als bad der wedergeboorte, De doop als beeld van de besnijdenis des harten, De doop als begrafenis, De doop als opstanding en De doop als bede van een goed geweten. Verder wordt er aandacht besteed aan het doopbevel en de doopformule, en worden ook de kleine kinderen niet vergeten.


downloaden

bestellen
€ 10,00

 

ERFZONDE
Óf duivelswerk?

J.E. van den Brink
152 pagina's
ISBN-10 90-6261-505-8
ISBN-13 978-90-6261-505-6

online lezen

De meeste gelovigen weten zich gerechtvaardigd door het geloof, maar de mogelijkheid om ook daadwerkelijk als gelovige te leven, om zo naar het beeld van de Zoon des mensen toe te groeien, is voor velen te hoog gegrepen. Een van de redenen is de leer over de 'erfzonde'. In dit boekje weerlegt de schrijver deze opvatting vanuit de Schrift. Niet alleen tast de erfzondeleer de mogelijkheid tot levensheiliging aan, ook houdt deze opvatting in, dat kinderen van gelovigen hun ongerechtigheid te wijten hebben aan hun ouders, en daardoor vanaf de geboorte 'doemwaardig' zouden zijn. In dit boekje heeft de schrijver verschillende kerkelijke belijdenisgeschriften met hun commentaren getoetst aan het Woord van God en aan de levenspraktijk van de ware christen.


downloaden

bestellen
€ 12,50

 

HET FUNDAMENT VAN HET GELOOF
Hebreeën 6:1-3

J.E. van den Brink
89 pagina's
ISBN-10 90-6261-542-2
ISBN-13 978-90-6261-542-1

online lezen

In de bijbel is geen geloofsbelijdenis opgesteld, waarmee wij moeten instemmen of die wij zouden moeten ondertekenen. Er is een weg ten leven aangewezen, die begaan moet worden om het doel te bereiken dat God met de mens voorheeft. Het doel is, dat 'de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust' (2 Tim. 3:16). Het opgroeien naar deze geestelijke volwassenheid is als het bouwen van een huis. Deze bouw begint met het leggen van het fundament. Aan de hand van Hebreeën 6:1-3 laat de schrijver zien uit welke onderdelen het fundament bestaat.


downloaden

bestellen
€ 9,00

 

TONGENTAAL
Belangrijker dan je denkt

P. Bronsveld
30 pagina's
ISBN 60-6261-541-4

online lezen

Glossolalie is het bijbelse spreken in tongen of vreemde talen. In dit boek wordt beschreven hoe dit in zijn werk gaat, en welke rol het speelt in het leven van de (pinkster)christen. Spreken in tongen heeft een duidelijk verband met de doop in de Heilige Geest, en gaat gepaard met rust, opbouw, inspiratie, lofprijs en aanbidding. Ook in de gemeente kan tongentaal een plaats hebben, wanneer het samengaat met profetie en aanbidding.


downloaden

bestellen
€ 1,50

 

DE VOLHEID VAN DE GEEST

P. Bronsveld
50 pagina's
ISBN 90-6261-540-6

online lezen

De doop in de Heilige Geest is een ervaring waarbij men in de tegenwoordigheid van de Geest ondergaat, en door Zijn aanwezigheid wordt omspoeld. De schrijver gaat in op de uitwerking hiervan op het geestelijk leven, zoals bewustwording van de bovennatuurlijke wereld, geesteljke kracht, gaven van de Geest en overwinning in het dagelijks leven. Hij weerlegt enkele tegenwerpingen, en geeft aan hoe men met de geest vervuld kan worden.


downloaden

bestellen
€ 2,00

 

Start   Interactie   Bestellen   Nieuws   Stichting   Help
© 2001, Rhemaprint