Start Nieuws Help Rhemaprint logo
Interactie Stichting
Bestellen
 
 > De pinksterboodschap van Joël
 > De bergrede
 > Het Koninkrijk der Hemelen
 > De Olijfbergrede
 > Romeinen
 > De 1e brief aan de Corinthiërs
 > De brief aan de Galaten
 > De brief aan de Efeziërs
 > De brieven aan Timotheüs
 > De brief aan de Hebreeën
 > De brief van Jacobus
 > De brieven van Petrus
 > De brieven van Johannes
 > Openbaring van Jezus Christus
 > Commentaren voor Online Bijbel

 >Basisstudies
 >Andere uitgaven
 >Brochures


Bijbelcommentaren

 

De pinksterboodschap van Joël
Toelichtende verklaring

J.E. van den Brink
89 pagina’s
ISBN-10 90-6261-504-X
ISBN-13 978-90-6261-504-9

online lezen

Deze godsspraak kan alleen verstaan worden bij het licht van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Joël is niet een samenbundeling van losstaande voorspellingen, maar van één machtige, doorlopende profetie aangaande de kerk van het nieuwe verbond. Vandaar ook de titel van dit boek: 'De Pinksterboodschap van Joël'. Petrus, vol van de Heilige Geest, riep het op de Pinksterdag immers uit: 'Dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël'. Voor ons - nieuwtestamentische gelovigen - geldt dat wij mogen profeteren, gezichten zien en dromen dromen. Joël spreekt over eeuwen van onvruchtbaarheid, schraalheid en dorheid, waar de kerk van Jezus Christus aan ten prooi zou vallen. Maar ook over een heerlijke eindtijd, wanneer de dorsvloeren gevuld zijn en de perskuipen overlopen van wijn en olie. Joël wijst de weg om een waar pinksterchristen te zijn in de eindtijd, om 'tot alle goed werk geheel toegerust' aan de laatste worsteling te beginnen tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, om dan in de eindslag van Harmágedon volkomen te zegevieren!


downloaden

bestellen
€ 10,00

 

De Bergrede
Uw Koninkrijk kome

J.E. van den Brink
300 pagina’s
ISBN 90-6261-512-0

online lezen

De Bergrede is een tekst-voor-tekst-verklaring van Matteüs 5, 6 en 7 en heeft de ondertitel: 'Uw Koninkrijk kome'. Zij beschrijft de woorden van Jezus die werden uitgesproken in het begin van zijn optreden. Deze sluiten aan bij de prediking van Johannes de Doper en waren erop gericht het volk los te maken uit de oude bedeling en de ogen te openen voor de mysteries van het Koninkrijk der hemelen. Zij zouden de schare gemeenschap geven met een Vader die in de hemelen was, een voor hen onbekend begrip. Opmerkelijk is het grote gezag waarmee de Heer in deze eerste bergrede sprak, hoewel Hij inging tegen vele uitspraken, leringen, inzettingen en tradities van de leidslieden in zijn tijd.
Jezus hield Zich bezig met het wezen en de volkomen vervulling van de wet. Hij openbaarde de Hemelse Vader zoals deze is: waarlijk goed, rechtvaardig, volmaakt, trouw en barmhartig. Hij riep de scharen op om het beeld van de goede God te dragen en ging er van uit dat dit ook te realiseren zou zijn.


downloaden

bestellen
€ 6,50

 

Het Koninkrijk der Hemelen
Toelichting op Mattheüs 13:1-52

J.E. van den Brink
143 pagina’s
ISBN-10 90-6261-535-X
ISBN-13 978-90-6261-535-3

online lezen

Dit boek verscheen eerder onder de naam
“de geestelijke wereld in gelijkenissen”. De Heer predikte het Koninkrijk der hemelen aan de hand van gelijkenissen. Maar aan zijn discipelen verklaarde de Meester deze parabelen. Een enkele uitleg is in de evangeliën opgetekend. Van veel gelijkenissen is echter geen toelichting bewaard gebleven. Naar analogie van de verklaringen van Jezus in de evangeliën en vanuit de kennis van het Koninkrijk der hemelen die de apostelen de gelovigen deden toekomen, heeft de schrijver getracht licht te werpen op de gelijkenissen in Mattheüs 13.


downloaden

bestellen
€ 12,50

 

De Olijfbergrede
Toelichting op Mattheüs 24 - 25

J.E. van den Brink
142 pagina’s
ISBN-10: 90-6261-508-2
ISBN-13: 978-90-6261-508-7

online lezen

De Olijfbergrede is een toelichting op Mattheüs 24 en 25. Eerder heette dit boek 'De Tweede Bergrede'. In de eerste bergrede (Matteüs 5-7) vinden wij het patroon van het leven van een volgeling van Jezus. In de tweede bergrede schildert de Heer de toekomstige geschiedenis van de Kerk tot aan het laatste oordeel. Deze voorzeggingen hebben alle betrekking op het Koninkrijk der hemelen, evenals de gehele prediking van Jezus . De Olijfbergrede heeft een geestelijke strekking en betreft onder andere de ontwikkeling tot aan het einde van de ware en van de valse kerk. Hiermee vinden we een merkwaardige parallel met het boek Openbaring.


downloaden

bestellen
€ 12,50

 

Romeinen
Toelichting op de Romeinenbrief

J.E. van den Brink
325 pagina’s

online lezen

In de Romeinenbrief wordt licht gegeven op talrijke aspecten van de christelijke leer, zoals op: zonde, wet, genade en gerechtigheid. Ons wordt de werkwijze van de zondemachten in de gebonden mens getoond, maar ook de overwinning door de Geest des levens in hem. Er wordt gesproken over de openbaring van de zonen Gods, over de uitverkiezende genade voor allen die in Christus zijn, over de betekenis van het geestelijk Israël, de plaats van de gelovige in de gemeente, zijn verhouding tot de overheid en zijn verdraagzaamheid ten opzichte van hen die nog aan het begin van het pad des levens staan.
Met deze toelichting op de Romeinenbrief heeft de schrijver getracht de lezer 'de zin des Heren' te doen verstaan en hem een blik te schenken in het raadsplan van God met de mens.


downloaden

bestellen
€ 8,00

 

De 1e brief aan de Corinthiërs
Gezag en orde in de gemeente

J.E. van den Brink
525 pagina’s
ISBN 90-6261-510-4

online lezen

Deze tekst-voor-tekstverklaring beoogt een doorlopende uitleg te geven van de eerste Corinthebrief. In deze verklaring wordt stilgestaan bij verscheidene vragen die het natuurlijk leven van de gemeenteleden raken. De apostel beantwoordt ze vanuit zijn kennis van de onzienlijke wereld. Zijn gedachten verheffen zich evenwel nog hoger, wanneer het gaat over een uiteenzetting van de geestelijke begaafdheden, of wanneer de leer over de opstanding van het geestelijk lichaam ter sprake komt.
De noodzakelijkheid van het gebruik der charismatische gaven wordt in deze tekstverklaring helder uiteengezet. Vele, doorgaans genegeerde bijbelgedeelten krijgen hier de aandacht die ze verdienen.


downloaden

bestellen
€ 9,00

 

De brief aan de Galaten
Leven in vrijheid door de Geest

J.E. van den Brink
201 pagina’s
ISBN 978-906261-549-0
  Deze tekst-voor-tekst verklaring over de brief van Paulus aan de Galaten is het laatste boek van J.E. van de Brink en verscheen postuum (2016). Het kreeg de ondertitel: 'Leven in vrijheid door de Geest'. Het thema van de Galatenbrief is de vrijheid die de gelovigen in Christus hebben gekregen. Paulus legt eerst uit waarom gelovigen niet meer onder de wet zijn (hoofdstuk 1-3); daarna laat hij zien hoe men in vrijheid kan leven (hoofdstuk 3-6). Hij waarschuwt de Galaten tegen wetticisme en aards gericht denken en moedigt hen aan om zich te laten leiden door de Geest van God.


downloaden

bestellen
€ 15,00

 

De brief aan de Efeziërs
Het geheimenis geopenbaard

J.E. van den Brink
225 pagina’s
ISBN 90-6261-509-0

online lezen

De auteur voorzag deze tekst-voor-tekstverklaring van de ondertitel 'Het geheimenis geopenbaard'. Hij trachtte hiermee aan te geven wat hij als het centrale thema van deze brief zag: het Paulinische inzicht in de hemelse gewesten, de onzichtbare, geestelijke wereld waar de gelovige bewust deel aan mag hebben. Daar wordt hij met allerlei zegeningen gezegend, is hij met Christus gezeten boven alle overheid en macht, en heeft hij strijd te leveren tegen de wereldbeheersers dezer duisternis en de boze geesten.


downloaden

bestellen
€ 5,50

 

De brieven aan Timotheüs
Richtlijnen in het huisgezin Gods

J.E. van den Brink
300 pagina’s
ISBN 90-6261-511-2

online lezen

Wanneer de apostel Paulus een oud man geworden is en hij bovendien in de gevangenis zit, heeft hij de zorg voor de gemeente in Efeze toevertrouwd aan zijn jonge medewerker Timotheüs. Het was voor hem niet meer mogelijk deze geestelijke zoon zelf te begeleiden, maar toch wil de apostel hem nog enige richtlijnen geven hoe men zich in het huisgezin Gods moet gedragen en als voorgaande broeder moet handelen. Paulus ontleent deze aanwijzingen aan de leiding van de Heilige Geest, die hij zo duidelijk ervaren had tijdens de jaren van het stichten, funderen en pastoraal verzorgen van talrijke gemeenten.
In deze tekst-voor-tekstverklaring toont de auteur aan, dat ook in onze dagen de toestanden en problemen die Paulus beschrijft, nog steeds actueel zijn. De regels die de apostel in deze brieven geeft, maar ook de kanttekeningen die op de huidige praktijk van het gemeenteleven zijn gebaseerd, kunnen voor voorgangers en leden van groot belang zijn.


downloaden

bestellen
€ 6,50

 

De brief aan de Hebreeën
Beknopte kanttekeningen

J.E. van den Brink
150 pagina’s
ISBN 90-6261-506-6

online lezen

Dit boek is een toelichting op de brief aan de Hebreeën. Hierin worden, door gebruikmaking van de sleutels van het Koninkrijk der hemelen, de gedachten van God met de mens en zijn plan met de hele schepping, helder naar voren gebracht.
Duidelijk wordt de nadruk gelegd op de verschillen tussen het oude en het nieuwe verbond, tussen de schaduw en de werkelijkheid. De brief aan de Hebreeën was eens een troostboek voor de Joden die christen geworden waren en die mochten weten dat zij door middel van de gemeente aan een beter verbond deel gekregen hadden. Opmerkelijk is dat in dit boek niet gesproken wordt over het herstel van het oude verbondsvolk, maar het toont des te duidelijker aan, hoe de werkelijkheid ver uitgaat boven de schaduw en hoe het betere, nieuwe verbond dat in de geestelijke wereld functioneert, het mindere, oude verbond dat aan de aarde verbonden was, vervangen heeft.


downloaden

bestellen
€ 3,50

 

toelichting op
De brief van Jacobus

J.E. van den Brink
161 pagina’s
ISBN-13 978-90-6261-543-8

online lezen

Dit boek is een tekst voor tekst-verklaring van het bijbelboek 'De brief van Jacobus'. Hierin worden veel problemen uit het praktische gemeenteleven behandeld en bij de oplossing ervan gaat hij er van uit, dat God een goede God is, die volkomen staat buiten alles wat de bijbel duister en kwaad noemt. Daarom roept Jacobus zijn medechristenen op om nauwkeurig te leven, niet ondoordacht te spreken, niet te jagen naar rijkdom en eer, en te bidden om hemelse wijsheid. Dit alles belicht de apostel vanuit de zienswijze die van boven is.
De rijkdom van het evangelie komt sterk naar voren in deze brief, als Jacobus spreekt over het zalven van zieken en het bidden om genezing. Ook blijkt de apostel een echte 'pinksterman' te zijn, als hij schrijft over de vroege en de late regen, die de gemeente tot volheid zullen brengen.


downloaden

bestellen
€ 12,50

 

De brieven van Petrus
Een toelichtende verklaring

J.E. van den Brink
211 pagina’s
ISBN-13 978-90-6261-544-5

online lezen

Een tekst - voor - tekst verklaring over de beide Petrus-brieven. De inhoud van deze brieven was hoofdzakelijk bestemd voor christenen uit de heidenen. Zij blijken het als christenen moeilijk te hebben, want er wordt gesproken over smaad lijden door de naam van Christus: slaven die onheus behandeld worden en vrouwen die moeilijkheden ondervinden van hun heidense mannen. Men vervreemdde van buren en kennissen omdat men niet meer deelnam aan het zondige, heidense leven. Men werd gelasterd en beschuldigd van allerlei misdaden. De apostel bemoedigt echter zijn medechristenen, en wekt hen op om hun oog op Christus gericht te houden. Duidelijk springt in de brieven naar voren dat de christenen uit de heidenen zich het ware Israël mogen noemen. De inhoud van Petrus' schrijven wordt beheerst door vermaningen, die tot doel hebben: levensheiliging en blijdschap in verdrukking.


downloaden

bestellen
€ 15,00

 

De brieven van Johannes
Toelichtende verklaring

van den Brink-voor den Dag
237 pagina’s
ISBN-10 90-6261-503-1
ISBN-13 978-90-6261-503-2

online lezen

Een tekst - voor - tekst - verklaring over de Johannes-brieven. De Johannes-brieven spreken over het geestelijke leven, over het Koninkrijk Gods dat onbekend was voor de mensen van het oude verbond en dat geopenbaard werd door Jezus Christus bij de ingang van de nieuwe bedéling. Johannes zag welke gevaren dat geestelijke leven bedreigden, en welke dwalingen er op de 'gezonde leer' afkwamen. Hij kon ons echter ook tot lering optekenen hoe in de geestelijke wereld dit leven zuiver en goed kan worden geopenbaard door de 'geliefde kinderen'. Daarom is Johannes niet alleen de apostel der liefde, maar ook de apostel van het leven!


downloaden

bestellen
€ 15,00

 

Openbaring van Jezus Christus
Tekst-voor-tekst-verklaring

J.E. van den Brink
405 pagina’s
ISBN 90-6261-507-4

online lezen

De Openbaring werpt licht op hetgeen zich in de onzienlijke wereld afspeelt. Daarom kan dit boek alleen op geestelijke wijze of met kennis van de geestenwereld geïnterpreteerd worden. Het is onmogelijk om enkele gedeelten, die zich daarvoor schijnen te lenen, op aarde te lokaliseren, terwijl men dan de aansluitende gedeelten weer geestelijk moet verklaren. Ook kan men bijvoorbeeld geen verschillende betekenissen toekennen aan het woordje 'ster', waarbij dan een vallende ster voor een atoombom wordt gehouden. Zo is het ook onlogisch van de tempel of van de twaalf stammen, nu een Oudtestamentische en dan weer een Nieuwtestamentische verklaring te geven. (Wel zullen de gevolgen van wat in de hemel plaatsgrijpt, op aarde zichtbaar worden). In deze verklaring is daarom gebroken met traditionele uitleggingen.


downloaden

bestellen
€ 8,00

 

commentaren voor  Online Bijbel

Commentaren voor Online Bijbel
alle tekst-voor-tekst verklaringen gebundeld

J.E. van den Brink
  Deze module voor de Online Bijbel bevat alle commentaren van J.E. van den Brink (met uitzondering van Joël). Bij iedere bijbeltekst kan men met een druk op de knop de bijbehorende verklaring opvragen.
De module kan gebruikt worden in combinatie met de Online Bijbel DeLuxe Gezinseditie, de Studie-editie 2002 of de Studie-editie 2003. Wie reeds beschikt over een van deze CD-Roms kan na installatie onmiddelijk gebruik maken van de module. Wie nog geen OLB software heeft kan een gratis startpakket downloaden van de Online Bijbel website.
De combinatie van deze commentaar module met de Online Bijbel software vormt een krachtig instrument voor diepgaande bijbelstudie.


downloaden

 
downloaden van OLB startpakket

 

Start   Interactie   Bestellen   Nieuws   Stichting   Help
© 2001, Rhemaprint